Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa w Lipiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp-lipie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów
  (z uwagi na archiwalny charakter informacji lub wytworzenie informacji poza podmiotem).
 • Część z opublikowanych zdjęć i filmów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zygmunt Opiło
  • e-mail: splipie@o2.pl
  • telefon/fax : 18 440 10 51

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia 
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący możne złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu
  • Adres: Lipie 11, 33-318 Gródek nad Dunajcem
  • E-mail: splipie@o2.pl
  • Telefon: 18 440 10 51

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Lipiu mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek szkoły w większej to budynek trzykondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy budynku szkoły znajduje się szkolny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony północno-wschodniej od drogi dojazdowej do budynku jest wejściem głównym i dostępne jest dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne otwierane tradycyjną klamką położone są w podcieniu z przestronnym spocznikiem umożliwiającym manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Chodnik przed budynkiem połączony jest ze spocznikiem niewielką pochylnią o wysokości 20 cm umożliwiającą wygodny dostęp do drzwi wejściowych. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze w tym pomieszczenie  przy którym zlokalizowane jest stanowisko do obsługi osób wymagających wsparcia /pomieszczenie nr 3/.

Do budynku szkoły i stref ogólnodostępnych istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma: toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, windy, pętli indukcyjnych, oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

W sytuacjach nie opisanych w tej informacji, możliwość dostępu  budynku i pomocy w tym zakresie należy uzgodnić: telefonicznie nr 18 440 10 51, w formie pisemnej za pośrednictwem: adres e-mail: splipie@o2.pl lub poprzez przesłanie faksu na nr 18 440 10 51  w godzinach pracy szkoły.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia:

 • Przyciski umożliwiające powiększenie lub zmniejszenie wielkości liter na stronie
 • Szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść wpisów, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.
 • Przycisk pozwalający włączyć tryb wysokiego kontrastu lub dostosować kolorystykę strony

Szkoła Podstawowa w Lipiu
Lipie 11, 33-318 Gródek nad Dunajcem
tel./fax 18 440 10 51
e-mail: splipie@o2.pl