Rada pedagogiczna

Podstawa prawna funkcjonowania Rady Pedagogicznej: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. 2020, poz. 910 z późniejszymi zmianami) – art. 69.

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU

1. KOMPETENCJE STANOWIĄCE RADY:

 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
 4. Ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (w zakresie przyjętym dla szkoły podstawowej),
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą, przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Ponadto Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

II. RADA OPINIUJE:

 1. Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. Projekt planu finansowego szkoły,
 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. programy nauczania dopuszczane do użytku przez Dyrektora Szkoły (ustawa OSO).

III. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lipiu wykonuje również zadania Rady Szkoły:

 1. uchwala statut szkoły,
 2. opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole: wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
 4. opiniuje plan pracy Szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz wojewódzkiej rady oświatowej,   w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7.

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracujący w naszej Szkole nauczyciele, bez względu na wymiar zatrudnienia.