Samorząd uczniowski

Podstawa prawna funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910 z późn. zm.) – art. 85.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd Uczniowski wybrany na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca:
Wójs Paulina (kl.8)

z-ca przewodniczącej:
Bomba Paulina (kl.4)

Sekretarz:
Martyna Białek (kl.8)

Członkowie:
Bomba Wiktoria (kl.7)
Matusik Bartosz (kl.8)

Piszczek Michał (kl.8)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
mgr Małorzata Smaga

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.