KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIŁKÓW W SZKOLE

Z nowym rokiem szkolnym nastąpiły zmiany w organizacji dożywiania w szkołach. Żeby nie omawiać wszystkich zmian, poniżej podaję krótką informację jak zgłosić dziecko do dożywiania:
1. Dożywianiem finansowanym ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/D. mogą być objęte dzieci z rodzin, w których dochód nie przekracza 600 zł. netto na osobę. Jeżeli są ku temu przesłanki (np. problemy zdrowotne, wielodzietność lub inne uzasadnione przyczyny) finansowanie dożywiania może być przyznane również dzieciom z rodzin o wyższych dochodach. Aby finansowanie posiłku zostało przyznane, rodzice muszą złożyć w OPS zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wzór zaświadczenia w zakładce DOKUMENTY -> DO POBRANIA) – przykładowo, składając wniosek w sierpniu, trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach w lipcu.
2. Dla dzieci z rodzin o wyższych dochodach rodzice mogą wykupić posiłki w szkole podpisując stosowną umowę z tym, że:
– na m-c wrzesień umowę należy podpisać z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gródku n/D. (lub z jego stołówką w Jelnej) – aktualny koszt to 200 zł. / m-c
– od m-ca październik umowy podpisywane będą ze szkołą (i w szkole) a rodzice płacić będą za oszacowany przez stołówkę koszt „wkładu do kotła” – wstępnie szacowany koszt to 100-150 zł. / m-c
Z. Opiło