DOŻYWIANIE I STYPENDIA SZKOLNE

Zgodnie z przekazaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuję, że można już składać wnioski do bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole oraz wnioski o stypendia szkolne (wg. kryteriów dochodowych)
1. Bezpłatne dożywianie dzieci w szkole. Aby ubiegać się o bezpłatną pomoc konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 1 200,00 zł netto na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczą dochodów rodziny netto za miesiąc sierpień w
formie zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach. Do dochodu wlicza się różne źródła przychodów, takie jak dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki z prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego (przeliczeniowy 1 ha x 345,00 zł).
Więcej informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu: 18 440 10 96.
2. Stypendia Szkolne – Wnioski na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 do 15 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem 170. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny za sierpień. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.
3. Dożywianie płatne – z dożywiania płatnego może korzystać każdy uczeń, którego rodzice podpiszą stosowną umowę na dożywianie w szkole. W myśl tej umowy rodzice płacą za tzw. „wkład do kotła” natomiast reszta kosztów pokrywana jest z budżetu szkoły. Umowę na takich samych warunkach jak w ubiegłym roku szkolnym podpisujemy do końca roku 2023. Uczniowie, których rodzice podpiszą umowy w poniedziałek 4.IX. 2023 przed południem będą mogli korzystać z dożywiania nawet już od wtorku.
Z. Opiło